Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, 
og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på disse områdene. 

Loven forplikter Kreativ Catering Tommy Østhagen AS, å gjøre følgende: 

Utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper om ansvarlig næringsliv. 
-
Offentliggjøre redegjørelse med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold. 
-
Svare på informasjonskrav fra allmenheten. 

Kreativ Catering Tommy Østhagen AS har laget en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger. 
Denne kan leses her:  Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023 - Kreativ Catering Tommy Østhagen AS